QUAY SỐ GIẢI NHẤT

MÃ DỰ THƯỞNG

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

STT MÃ DỰ THƯỞNG SỐ SERI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
20 1000912 VLE203041A00153 84345175XXX Giải nhất
19 1003249 VLE203356A00139 84364994XXX Giải nhất
18 1001656 VLE203308A00101 84367997XXX Giải nhất
17 1001120 VLE203247A00152 84379725XXX Giải nhất
16 1000526 VLE203211A00293 84395546XXX Giải nhất
15 1000096 VLE202558A00046 84399750XXX Giải nhất
14 1003319 VLE203391A00282 84778527XXX Giải nhất
13 1002039 VLE203336A00366 84896417XXX Giải nhất
12 1003616 VLE202998A00024 84912586XXX Giải nhất
11 1002028 VLE203208A00179 84913827XXX Giải nhất
10 1002940 VLE203219A00778 84914151XXX Giải nhất
9 1002520 VLE203146A00008 84933696XXX Giải nhất
8 1003722 VLE203319A00681 84941666XXX Giải nhất
7 1001639 VLE203236A01090 84942451XXX Giải nhất
6 1001609 VLE203286A00842 84969599XXX Giải nhất
5 1000432 VLE203018A00049 84972982XXX Giải nhất
4 1001811 VLE203273A00900 84976588XXX Giải nhất
3 1003255 VLE203375A00094 84981153XXX Giải nhất
2 1000556 VLE203169A00115 84985054XXX Giải nhất
1 1001701 VLE203194A00050 84989377XXX Giải nhất