DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG

STT SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ SERIAL MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG
1 84975161XXX VLE202616A00073 1006782 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
2 84368229XXX VLE202539A00019 1012101 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
3 84919540XXX VLE203203A00428 1000020 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
4 84919279XXX VLE203124A00333 1017335 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
5 84379103XXX VLE203066A00093 1013270 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
6 84906949XXX VLE203146A00254 1001162 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
7 84987749XXX VLE202853A00392 1025216 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
8 84989143XXX VLE203212A00469 1020668 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
9 84914306XXX VLE202932A00398 1003326 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
10 84794772XXX VLE203250A00014 1016269 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
11 84904473xxx VLE202697A00347 1006238 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
12 84866871xxx VLE202989A00179 1000318 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
13 84917065xxx VLE202576A00234 1011289 Vàng Miếng PNJ 1 Chỉ
14 84976598xxx VLE202782A00033 1002057 Voucher Mua Hàng Coopmart
15 84986302xxx VLE202450A00668 1000056 Voucher Mua Hàng Coopmart
16 84949877xxx VLE203023A00199 1005519 Voucher Mua Hàng Coopmart
17 84932452xxx VLE201769A00023 1009504 Voucher Mua Hàng Coopmart
18 84933459xxx VLE203085A00283 1001520 Voucher Mua Hàng Coopmart
19 84928535xxx VLE202723A00215 1008284 Voucher Mua Hàng Coopmart
20 84973226xxx VLE203109A00128 1010026 Voucher Mua Hàng Coopmart
21 84924646xxx VLE203139A00241 1004389 Voucher Mua Hàng Coopmart
22 84855388XXX VLE203261A00564 1028417 Voucher Mua Hàng Coopmart
23 84974380XXX VLE202467A00036 1014565 Voucher Mua Hàng Coopmart
24 84354242XXX VLE203252A00099 1019953 Voucher Mua Hàng Coopmart
25 84966485XXX VLE203247A00272 1033569 Voucher Mua Hàng Coopmart
26 84939180XXX VLE203160A00133 1029353 Voucher Mua Hàng Coopmart
27 84846373XXX VLE203195A00586 1007538 Voucher Mua Hàng Coopmart
28 84913743XXX VLE203164A00963 1029756 Voucher Mua Hàng Coopmart
29 84783808XXX VLE203139A00051 1021558 Voucher Mua Hàng Coopmart
30 84916922XXX VLE203187A00118 1011258 Voucher Mua Hàng Coopmart
31 84983997XXX VLE203182A00233 1010235 Voucher Mua Hàng Coopmart
32 84919475XXX VLE203246A00836 1016046 Voucher Mua Hàng Coopmart
33 84798480XXX VLE203133A00183 1019511 Voucher Mua Hàng Coopmart
34 84396347XXX VLE202688A00036 1019957 Voucher Mua Hàng Coopmart
35 84868073XXX VLE202757A00381 1013220 Voucher Mua Hàng Coopmart
36 84915477XXX VLE203190A00172 1002609 Voucher Mua Hàng Coopmart
37 84944462XXX VLE203246A01416 1011326 Voucher Mua Hàng Coopmart
38 84971663XXX VLE202860A00679 1011927 Voucher Mua Hàng Coopmart
39 84948879XXX VLE203276A00287 1024278 Voucher Mua Hàng Coopmart
40 84984874XXX VLE202822A00076 1010357 Voucher Mua Hàng Coopmart
41 84982278XXX VLE203048A00060 1020468 Voucher Mua Hàng Coopmart
42 84981489XXX VLE203001A00276 1018895 Voucher Mua Hàng Coopmart
43 84908739XXX VLE203140A00430 1010520 Voucher Mua Hàng Coopmart
44 84384573XXX VLE202829A00244 1012219 Voucher Mua Hàng Coopmart
45 84934561XXX VLE202955A00001 1010075 Voucher Mua Hàng Coopmart
46 84944613XXX VLE203237A00421 1015957 Voucher Mua Hàng Coopmart
47 84903910XXX VLE203294A00380 1010974 Voucher Mua Hàng Coopmart
48 84939215XXX VLE203152A00374 1020839 Voucher Mua Hàng Coopmart
49 84945583XXX VLE203213A00071 1022803 Voucher Mua Hàng Coopmart
50 84988978XXX VLE202823A00003 1019160 Voucher Mua Hàng Coopmart
51 84968878XXX VLE202521A00070 1021659 Voucher Mua Hàng Coopmart
52 84975161XXX VLE202729A00308 1001043 Voucher Mua Hàng Coopmart
53 84939655XXX VLE202972A00218 1006122 Voucher Mua Hàng Coopmart
54 84919560XXX VLE203146A00159 1000622 Voucher Mua Hàng Coopmart
55 84348818XXX VLE203221A00114 1003982 Voucher Mua Hàng Coopmart
56 84328922XXX VLE203001A00284 1009669 Voucher Mua Hàng Coopmart
57 84337621XXX VLE203001A00287 1008021 Voucher Mua Hàng Coopmart
58 84914250XXX VLE202644A00528 1007365 Voucher Mua Hàng Coopmart