DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG

STT SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ SERIAL MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG
1 84946562XXX VLE203221A00055 1002661 Xe Kia Morning Deluxe 2019
2 84938100XXX VLE203289A00599 1001981 Xe Kia Morning Deluxe 2019
3 84941666XXX VLE203319A00681 1003722 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
4 84942451XXX VLE203236A01090 1001639 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
5 84969599XXX VLE203286A00842 1001609 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
6 84972982XXX VLE203018A00049 1000432 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
7 84976588XXX VLE203273A00900 1001811 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
8 84981153XXX VLE203375A00094 1003255 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
9 84985054XXX VLE203169A00115 1000556 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
10 84989377XXX VLE203194A00050 1001701 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
11 84345175XXX VLE203041A00153 1000912 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
12 84364994XXX VLE203356A00139 1003249 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
13 84367997XXX VLE203308A00101 1001656 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
14 84379725XXX VLE203247A00152 1001120 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
15 84395546XXX VLE203211A00293 1000526 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
16 84399750XXX VLE202558A00046 1000096 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
17 84778527XXX VLE203391A00282 1003319 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
18 84896417XXX VLE203336A00366 1002039 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
19 84912586XXX VLE202998A00024 1003616 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
20 84913827XXX VLE203208A00179 1002028 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
21 84914151XXX VLE203219A00778 1002940 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ
22 84933696XXX VLE203146A00008 1002520 Vàng Miếng PNJ 2 Chỉ